ULUSLARARASI KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

IV. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi

4th International Conference on Urban Studies

Ekonomi ve Kentleşme

Economy and Urbanization

16-17-18 Ekim 2019, Ankara

İçinde bulunduğumuz yüzyılın son çeyreği neoliberal ekonomi politiğin kent mekanı ve kentsel süreçler ile birlikte kendisini cisimleştirdiği bir evreyi ifade etmektedir. Endüstriyel üretim ilişkilerinden küresel finans ilişkilerine geçişte kentsel yapılı çevre üretimi yeni ekonomik paradigmanın en önemli parçası haline gelmiştir.

Hem üretim mekânlarının hem de üretim süreçlerinin etkileyicisi olarak kentleşme, sanayi devrimi ile beraber belirginleşmiş ve bir anlam kazanmıştır. Yıllar içinde yaşanan ekonomik değişimlerin ve kalkınma hamlelerinin sonuçları da kentsel yaşamın tüm süreçlerinde kendisini göstermiştir. Bu durum kentleşmenin ve kalkınmanın aynı zamanda birbirini etkileyen ve birbirinden etkilenen unsurlar olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla, kentleşmenin dinamikleri olarak değerlendirdiğimiz sosyal, kültürel, ekolojik, ekonomik ve politik tüm göstergelerin, ekonomik kalkınma dinamiklerini de oluşturduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu anlamda üretilen politikaların ve yapılan hamlelerin bütüncül bir tutumla ortaya koyulması, kentlerin demografik ve sosyal yapısı da düşünülerek eşit ve adil bir yaklaşımla yeniden ele alınması gerekmektedir.

Dünyada giderek yaygınlaşan sanayisizleşme ve rant üretimine dayalı yeni kentleşme modelinin tartışılarak şehir insanının refahını arttıracak bütüncül kalkınma modellerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yeni kentsel gerçekler göz önünde tutularak özel teşebbüsün kentsel alanda nasıl bir ekonomik strateji geliştireceğinin yanı sıra kamusal tesis ve arazilerin nasıl kullanılacağı, konut arzında benimsenen yaklaşımlar ve konut piyasasının durumu, mega projeler ile gerçekleştirilen büyük ölçekli altyapı yatırımları, kentsel alanda üretilen rantın dağıtımı ve tüm bunların yasal-yönetsel zeminleri, toplumsal-çevresel etkileri de yeni bir perspektifle farklı disiplinlerin katkılarıyla gözden geçirilmelidir.

Bu çerçevede tüm dünyada büyük bir çıkmaza giren neoliberal politik ekonomi ve coğrafi olarak yer değiştiren krizler karşısında kent ve ekonomi arasındaki ilişkinin yakın geçmişinin ve güncel durumunun tartışılmasına da ihtiyaç vardır.  

IV. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, etkileri gündelik yaşamda görünür hale gelen kent ve ekonomi ilişkisini geniş bir çerçevede ele almayı amaçlamaktadır. Geleceğin kentlerinin yeniden düşünülmesine altlık oluşturabilecek farklı perspektiflerin de tartışılacağı kongreye bugünün sorunlarını saptayarak çözüm önerileri sunan çalışmalar beklenmektedir.

 

KONGRE TEMALARI

Kent ve ekonomi

Kent, tarih ve ekonomi

Yerel ekonomi ve kalkınma

Kalkınma ve sanayi coğrafyası

Kentsel kalkınma ve demografi

Kentsel kalkınma ve eğitim

Sermaye ve kent

İnşaat ve finansmanı

Konut piyasaları

Gayrimenkul ve bankacılık sektörü

Mega projeler ve finansmanı

Rantın üretimi ve dağıtımı

Kent ekonomisi ile ilişkili yasal çerçeve

Şehir planlama ve ekonomi

Kentleşme politikaları ve ekonomi

Yerel yönetimler ve yerel bütçeler

Kamu politikaları ve kentsel hizmetler

Kitlesel ve iç göçün sosyo-ekonomik boyutu

Yeni toplumsal sınıfların kentsel ekonomideki yeri

Kentsel alanda sosyo-mekansal ayrışma

Kamusal mekan ve kamusallık

Medyada kent imgeleri

Kentsel adalet, yoksulluk ve yoksunluk

Mimarlık imgeleri ve ekonomi

Kent, sanayi ve istihdam ilişkisi

Kent ve sağlık ekonomisi

Kent ve turizm ekonomisi

Kent ve ulaşım ekonomisi

Devamı: ►www.kentarastirmalari.org/icus2019